GU full form in Gujarati – GU meaning in Gujarati

What is the Full form of GU in Gujarati?

The Full form of GU in Gujarati is જીનીટોરીનરી (​ Genitourinary ).

GU નું પૂર્ણ સ્વરૂપ Genitourinary છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે જીનીટોરીનરી.