MMO full form in Gujarati – MMO meaning in Gujarati

What is the Full form of MMO in Gujarati?

The Full form of MMO in Gujarati is મોટા પાયે મલ્ટિપ્લેયર ઓનલાઇન (​ Massively Multiplayer Online ).

MMO નું પૂર્ણ સ્વરૂપ Massively Multiplayer Online છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે મોટા પાયે મલ્ટિપ્લેયર ઓનલાઇન.