NEBOSH full form in Gujarati – NEBOSH meaning in Gujarati

What is the Full form of NEBOSH in Gujarati?

The Full form of NEBOSH in Gujarati is વ્યવસાયિક સલામતી અને આરોગ્યમાં રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા બોર્ડ (​ National Examination Board In Occupational Safety And Health ).

NEBOSH નું પૂર્ણ સ્વરૂપ National Examination Board In Occupational Safety And Health છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે વ્યવસાયિક સલામતી અને આરોગ્યમાં રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા બોર્ડ.