ODA full form in Gujarati – ODA meaning in Gujarati

What is the Full form of ODA in Gujarati?

The Full form of ODA in Gujarati is સત્તાવાર વિકાસ સહાય (​ Official Development Assistance ).

ODA નું પૂર્ણ સ્વરૂપ Official Development Assistance છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે સત્તાવાર વિકાસ સહાય.